نرم افزارهای فیلم سازی و انیمیشن سازی

امروزه با وجود سطح وسیعی از مشاغل تبلیعات یک جزء جدایی ناپذیر از حرفه می باشد. در گدشته ساخت انیمیشن تنها برای سرگرمی کودکان به کار میرفته ولی امروزه از کارکترها و انیمشن سازی در جهت تبلیعات استفاده می شود. درواقع شما به راحتی می توانید یک کارکتر طراحی و به وسیله نرم افزارهای انیمیشن سازی به آن روح بخشید.