به نام خداوند جان و خرد
سرزمین کهن ایران زمین از نظر راهبردی در منطقه ای از این کره خاکی قرار گرفته که دسترسی به تمام برزن ها در این گوی گردان را شدنی کرده است .
و نیز با توجه به هزینه های ناچیز صنعت چاپ نسبت به سایر نواحی در این گیتی، "شرکت تبلیغاتی آرمان پردازان چاپ پِرگاس دِنیز" را بر آن داشت تا روند " چاپ پُست " را نوآوری و میسر نماید.
این سبک ( چاپ پُست ) بر اساس پایه های زیر طراحی و کارگزاری شده است :
الف : گسیل طرح دلخواه توسط شما .
ب : آگاه کردن شما از قیمت .
پ : طراحی طرح شما و روانه کردن آن توسط شرکت تبلیغاتی آرمان پردازان چاپ پِرگاس دِنیز برای شما .
ت : طرح توسط شما بازبینی شده و دوباره برای شرکت تبلیغاتی آرمان پردازان چاپ پِرگاس دِنیز ارسال می نمایید .
ث : پس از رفع کمبودها و لغزش های مورد نظر شما، طرح توسط شرکت تبلیغاتی آرمان پردازان چاپ پِرگاس دِنیز دوباره برای شما ارسال می گردد .
ج : پس از مشاهده و بررسی دقیق طرح، تاییدیه آن توسط شما برای ما روانه می گردد .
چ : چاپ طرح توسط شرکت تبلیغاتی آرمان پردازان چاپ پِرگاس دِنیز، با بهترین کیفیت کاغذ، رنگ و نیز در کمترین زمان ممکن انجام می شود .
ح : گسیل طرح چاپ شده توسط پُست برای شما، در تمام نقاط این عرصه گیتی .

همگی مراحل "الف" تا "ج" توسط ایمیل یا جیمیل انجام می گیرد.
* شایان ذکر است بیشینه زمان انجام مراحل بالا 14 روز کاری می باشد .
ما اندیشه شما را طراحی و چاپ می کنیم

09109381381