نرخ تجهیزات نیروگاه های خورشیدی

ردیف نام جنس قیمت  (ریال) قیمت (تومان)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9