معامله تهاتر یا معامله پایاپای چیست و چه شرایطی در قانون مدنی دارد؟

اصلی‌ترین مبنای معامله تهاتر یا معامله پایاپای یا به زبان انگلیسی بارتر (barter)، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرایطی سقوط دو دین فراهم شود، بدون این که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت معامله تهاتر یا مبادله پایاپای یک نوع ایفای تعهد است.

معامله های تهاتر یا پایاپای به چند دسته تقسیم میشود؟

حقوق دانان معامله های تهاتری یا پایاپای را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:
تهاتـر قهری: منظور از معامله تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
تهاتـر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام مینماید.
تهاتـر قضائیتهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد.


شروط وقوع معامله تهاتر یا معامله پایاپای

در  معامله تهاتر یا معامله پایاپای شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تحقق معامله تهاتر یا بارتر (barter) نیست.

اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود.

در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت معامله تهاتر یا معامله پایاپای ممکن خواهد بود. در حالت دیگر ممکن است موعد پرداخت دو دین چندین ماه بعد ولی درست در یک زمان معین باشد، در این حالت براساس نظریه‌ی علمای حقوق تهاتر واقع می‌شود.

گاهی مقدار بدهی‌ها نیز یکسان نیست که در این صورت به مقداری که طرفین درمقابل هم بدهی و طلب دارند دیون آنها ساقط می‌شود (سقوط دو دین). بین دینی که ثابت شده است و دینی که دادگاه باید به آن رسیدگی کند تا به پرداخت آن حکم دهد تهاتر اتفاق نمی‌افتد. تصور کنید که چکی از طرف شخصی در دست دارید اما او رسید ساده‌ای با امضای شما دارد که نشان می‌دهد به او بدهکار هستید. دادگاه باید به آن رسید رسیدگی کند تا شما را محکوم به پرداخت وجه نماید. در این صورت میان طلب محقق شما و طلب ثابت ‌نشده‌ی او تهاتر نمی‌شود. همچنین ممکن است طی تصادف اتومبیل خساراتی به شما وارد شود و درعین‌حال شما به عامل ورود خسارت بدهکار باشید. دین شما با خساراتی که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته و به آن رسیدگی نشده است، قابل تهاتر نخواهد بود.

جنس دین دو طرف نیز باید یکسان باشد. مثلا اگر عموی کشاورزتان مقداری برنج به شما بدهکار بوده است و شما نیز وجه نقد به او بدهکارید، معامله تهاتر یا معامله پایاپای درمورد دو دین شما اتفاق نمی‌افتد، هرچند که امروزه ممکن است این شرط به‌ علت اینکه اغلب دین‌ها از نوع وجه نقد است موردتوجه نباشد، اما اگر دقیقا هر دو به هم برنج بدهکار باشید و همه‌ی برنج‌های شما به‌خاطر طلب‌تان به شخص دیگری توقیف شود، تهاتر اتفاق نمی‌افتد چون موضوع دین شما حق کس دیگری غیر از عموی‌تان است.

تهاتر ملک چگونه صورت می گیرد؟ چه مقرراتی بر آن حاکم است؟

تهاتر برای سقوط دو دین متقابل به کار می رود و به کار بردن واژه تهاتر برای تعویض دو ملک باهم شاید صحیح نباشد و استفاده این واژه برای تعویض دو ملک باهم از روی مسامحه باشد.

منظور از تهاتر ملک در واقع معاوضه دو ملک باهم است که تابع مقررات عقد معاوضه است مگر اینکه طرفین یکی از عوضین را مبیع و یکی را ثمن بدانند که در این صورت عقد بیع خواهد بود.

طبق قانون مدنی؛

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به‌عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. اگر یکی از عوضین پول باشد، دیگر عقد معاوضه نیست و بیع خواهد بود.


در معاوضه شرایط عمومی صحت قراردادها لازم است شرایط صحت نیز عبارتند از:
اهلیت– اراده– مشروعیت جهت و معین بودن موضوع.
نکته مهم:

تفاوت معاوضه با بیع که بیع را نسبت به آن برتری می دهد این است که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن در معاوضه راه ندارد؛ زیرا این خیارات مخصوص عقد بیع‌اند. همچنین در معاوضه حق شفعه ایجاد نمی‌شود.

تضمین پرداخت طلب

معامله تهاتر یا معامله پایاپای در همان حال که دو پرداخت متقابل را ساده و ادغام می کند وثیقه پنهانی اجرای آن دو نیز است زیرا مانع از آن می شود که معسری که خود بدهکار است بتواند طلبی را که از دیگری دارد بگیرد و بدهی خود را نپردازد.

فایده مهم قهری بودن تهاتر نیز در اجرای همین هدف است.

منابع تهاتر چیست؟

معامله تهاتر یا معامله پایاپای یا بارتر (barter) از وقایع حقوقی است و منبع اصلی تهاتر حکم قانون است که به سقوط دو دین متقابل حکم می کند و اراده طلبکار و بدهکار در آن دخالت نداردماده۲۹۵ ق.م. بر مبنای همین فرض است که اعلام می کند تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.
با وجود این نباید چنین پنداشت که احکام تهاتر در قانون مدنی امری است زیرا با نظم عمومی ارتباطی ندارد و تکمیلی است. قهری بودن تهاتر با شرایطی که در قانون پیش بینی شده ناظر به موردی است که قرارداد ویژه ای برخلاف آن وجود نداشته باشد.
بنابراین دو طرف می توانند به تراضی شرایط تهاتر و زمان وقوع آن را معین کنند چنانکه در قرارداد حساب جاری که بانکها پس از اعطای اعتبار به مشتریان خود می دهند شرط می شود که مبلغ ریخته شده به حساب با طلب موجل بانک تهاتر شود.

قلمروی معاملات تهاتری یا بارتر (barter)

قلمروی تهاتر عام است و هرجا دو دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد اجراء می شود خواه آن دو از قرارداد ناشی شده باشد یا ضمان قهری و خواه سبب دو دین از یک سنخ باشد یا منبع یکی قرارداد باشد و دیگری اتلاف یا تسبیب. این قاعده نه تنها از اطلاق دو ماده ۲۹۴-۲۹۵ ق.م. به خوبی استنباط می شود قید پایان ماده ۲۹۶ ق.م. نیز بر آن دلالت دارد.(سقوط دو دین)

در این قید اختلاف سبب مانع تهاتر شناخته نشده است یعنی ممکن است دینی که از قرارداد اجاره برای موجر شناخته شده است با دینی که از تفریط مستاجر در انتفاع از مورد اجاره ایجاد می شود مقابل هم قرار گیرد و به تهاتر بیانجامد.
با وجود این عام بودن قلمروی تهاتر با وجود استثناء قانونی یا عرفی نسبت به پاره ای از دیون منافات ندارد. در قانون مدنی استثنایی در این باره دیده نمی شود ولی در ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۶۹ می خوانیم:

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود.
در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. گفته شد که تهاتر در حکم پرداخت است پس اگر حداقل دستمزد کارگر در برابر دیون او قابل برداشت نباشد تهاتر آن با دیون کارگر نیز ممنوع است زیرا سبب می شود که آن حداقل به کارگر نرسد و ساقط شود (سقوط دو دین)؛ امری که قانونگذار از آن احتراز دارد.

راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

همچنین به نظر می رسد تعهدی که موضوع آن تامین معیشت دیگری است با طلب ملزم به انفاق قابل تهاتر نباشد برای مثال تکلیفی که فرزند ثروتمند در تامین معیشت پدر درمانده دارد با طلبی که او از پدر دارد تهاتر نمی شود چرا که هدف از ایجاد آن تکلیف تامین معاش پدر بوده است و جز با این اقدام اداء نمی شود.

شرایط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای

شروط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوندشروط مثبت آن عبارتند از: تقابل دو تعهد یعنی دین و طلب، اتحاد جنس دو تعهد- اتحاد زمان تادیه- اتحاد مکان تادیه.

نخستین و مهمترین شرط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای این است که دو نفر در آن واحد مدیون شوند. یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود. درباب اتحاد جنس نیز باید گفت منظور از واژه جنس ماده اصلی موضوع دو دین یا صورت نوعی و عرفی آن دو نیست.

مقصود این است که موضوع دو دین در دید عرف یا دست کم در رابطه دو طرف مثل یکدیگر باشد و هر کدام بتواند جایگزین دیگری شود.

موانع تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای

گاه شرایط معامله تهاتر یا معامله پایاپای جمع است منتها مانعی در قوانین از آن رویداد جلوگیری می کند. این موانع عموماً چهره حمایتی دارد. از جمله این موانع میتوان به موانع ناشی از حمایت دو طرف اشاره کرد که در ادامه مفصل توضیح می دهیم.

 عدم تهاتر حقی که قابل ضبط و گرفتن نیست

استناد به تهاتر وسیله ای برای گرفتن طلب است همانطور که طلبکار نمی تواند وسیله اعاشه و کار بدهکار را بابت طلب خود تملک کند و او را از نظر معیشت به سختی اندازد، در مقام استناد به معامله تهاتر یا معامله پایاپای نیز توان محروم ساختن او را از حق انفاق ندارد. برای مثال اگر پدری تنگدست به فرزند خود بدهکار باشد و از او درخواست نفقه کند فرزند نمی تواند در مقام دفاع به تهاتر طلب خود با بدهی ناشی از تکلیف قانونی توسل جوید تا از انفاق به پدر معاف شود این تهاتر حتی به صورت قضایی و پس از تعیین مبلغ تعهد فرزند نیز تحقق نمی یابد.

زیرا فرض براین است که پدر برای گذران معاش به آن نیاز دارد و چنین حقی را طلبکار نمی تواند بابت طلب خود بردارد. نه تنها در استقرار تکلیف به انفاق بر ذمه تردید است هدف از دینی که پس از تعیین میزان نفقه و صدور حکم بر الزام انفاق کننده بر عهده او قرار می گیرد حفظ همبستگی خانوادگی و حیات خویشان مستمند است و در اثر تهاتر این هدف تامین نمی شود.

آیا نفقه زن با طلب شوهر تهاتر می شود؟

برخی معتقدند چون نفقه زن از دیون ممتازه شوهر است و باید مقدم بر سایر تعهدهای او باشد با طلبی که از شوهر باشد تهاتر نمی شود. در این نظر همچنین افزوده اند: طلب زن به دلیل ممتاز بودن آن قابل بازداشت نیست. ولی این استنباط بعید و دور از احتیاط و عمل قضایی است. زیرا رابطه ای میان حق تقدم زن بر سایر طلبکاران شوهر و منع بازداشت آن از سوی طلبکاران زن و تهاتر با طلب شوهر نیست.

مطالبات و دیون دولت

تهاتر یا بارتر (barter) طلب دولت با بدهی که به اشخاص پیدا می کند نظم بودجه عمومی را برهم می زند به همین جهت در قوانین بودجه آمده است که اجرای احکام قطعی دادگاه ها از محل اعتبار ویژه ای که دولت برای پرداخت دیون خود در هر سال پیش بینی کرده است پرداخته می شود تهاتر طلبی که دولت بابت مالیات یا اجرای طرحهای کشاورزی و صنعتی از اشخاص پیدا می کند با بدهی دولت در زمینه های دیگر سبب می شود تا نظم مالی بودجه برهم خورد و بدهی دولت از محلی پرداخته شود که بودجه خاص خود را دارد.

استقرار نظمی که در بودجه پیش بینی می شود حاوی نهی از اقدام مخالف آن نیز هست و تهاتری که نظم مطلوب مالی را برهم زند با مانع نهی قانونگذار روبرو است. به همین جهت گفته شده است که اگر بدهی و طلب دولت ناشی از یک منشأ باشد تهاتر منعی ندارد.

معامله تهاتری یا معامله پایاپای در بانک

تهاتر برای تسویه حساب ها و اعمال بانکی و حسابداری استفاده می شود درمواردی که دو شخص یا مشتری با بانک رابطه تجارتی مستمر دارند که باید در موعد معین نتیجه داد و ستدها و حسابها تسویه شود سرشکن کردن تعهدهای متقابل برای تعیین طلب یا بدهی نهایی یکی از دو طرف وسیله مناسبی است.

تهاتر در برابر الزام به رد

استناد به معامله تهاتر یا معامله پایاپای در برابر دین ناشی از کار نامشروع عمدی یا خسارتی که به ناروا زده شده پذیرفته نمی شود در حقوق ما چنین منعی وجود ندارد و اختلاف سبب مانع از تهاتر نمی شود با وجود این در موردی که شخصی مال دیگری را غصب و تلف می کند برخلاف آنچه شهرت دارد و به ذهنها می رسد بین بهای مال تلف شده و طلبی که غاصب از مالک پیدا می کند تهاتر قهری نمی شود زیرا تا زمانی که دادگاه درباره زیان ناشی از غصب حکم به دادن مبلغی پول نکرده است آنچه برعهده غاصب است رد عین یا جبران خسارت است و همجنس و مثل طلب غاصب نیست تا با آن تهاتر شود.

حکم دادگاه است که این الزام را تبدیل به دین مبلغی پول می کند و چهره تاسیسی آن را نباید انکار کرد. پس تهاتر قضایی  و آن هم از تاریخ صدور حکم می تواند دو دین نامتجانس پیشین را سرشکن کند.(سقوط دو دین)

موانع ناشی از حمایت اشخاص ثالث
دین تامین شده:

ماده۲۶۶ق.آ.د.م. تامین طلب خوانده از شخص ثالث را بیان نموده است. این تامین ممکن است در مقام ادعا باشد یا اجرای حکم و وصول حق. طلبی که این گونه تامین شده در رهن قضایی خواهان یا محکوم له است و درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

پس در چنین حالتی اگر مدیون حقی بر طلبکار خود پیدا کند که شرایط تهاتر قهری را با دین او دارد مانع حق درخواست کننده تامین از آن جلوگیری می کند. طبق ماده۲۹۹ ق.م.(سقوط دو دین) در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر معتبر نخواهد بود.

بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع نماید. مقصود از حقوق ثابته حق مکتسب شخص ثالث است.

ورشکستگی بدهکار:

با صدور حکم ورشکستگی مجموع دارایی تاجر متعلق حق طلبکاران می شود اداره این دارایی به حکم قانون صورت می گیرد و پرداخت دیون ورشکسته به تناسب انجام می گردد. در دوران تصفیه دارایی تهاتر دیون و مطالبات ورشکسته نیز ممنوع است.

زیرا نظم توزیع عادلانه آن را برهم می زند. بدهکار به ورشکسته باید بدهی خود را بپردازد ولی برای وصول طلب در صف غرما به انتظار نوبت و سهم خود بماند. در واقع بدهکار از امتیاز قانونی که امکان تهاتر برای او فراهم کرده است محروم می شود.

آثار معامله تهاتر یا مبادله پایاپای

اولین اثر تهاتر سقوط دو طلب یا سقوط دو دین است. به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

اثر دوم تهاتر سقوط تضمینات دو طلب است. دینی که پرداخته می شود از بین می رود و رابطه حقوقی میان طلبکار و بدهکار پایان می یابد یکی از آثار قطع این رابطه آزاد شدن وثیقه ها و تضمینهای طلبی است که وجود و بقای آن تابع حق اصلی است.

اثر سوم تهاتر قطع مرور زمان است. تهاتر مرور زمان را قطع می کند.

تهاتر املاک و ساختمان یعنی چه؟

اصولا تهاتر به هر نوع معامله ای گفته می شود که در آن دو کالا به صورت مستقیم مبادله می شوند . از لحاظ حقوقی تهاتر حالتیست که به موجب آن یک طلبکار به دلایلی به بدهکار مدیون می شود و در نتیجه اصطلاحا یر به یر می شوند.
در بحث املاک باید گفت امروزه به دلیل کاهش حجم نقدینگی در بازار و همچنین کاهش ارزش پول کشور بسیاری از سازندگان املاک به ویژه انبوه سازان که قادر به فروش پولی ملک خود نمی باشند، ملک خود را با سایر املاک و یا سایر کالاهای ارزشمند مبادله می کنند . که به این عمل معاوضه یا معامله تهاتر یا معامله پایاپای می گویند.

تهاتر یعنی چه؟

این اصطلاح در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن بوده و معنای حقوقی آن نیز سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر می باشد
در معاملات معمول در ازای پرداخت پول، کالا یا خدماتی دریافت می شود اما در معاملات تهاتر، افراد در مقابل کالایی که دریافت می کنند کالایی دیگر را به طرف مقابل می دهند. به عنوان مثال دو نفر در معامله مورد نظر ملک خود را با مصالح ساختمانی رد و بدل کرده و بدون پرداخت مبلغی وارد معامله می شوند. به این گونه معاملات که در روند انجام آن کالایی بدون پرداخت هزینه و در مقابل دریافت کالایی دیگر به فروش می رسد تهاتر گفته می شود
در برخی مواقع یکی از طرفین معامله به دیگر بدهی داشته و در طی زمان موقعیتی ایجاد می شود که فرد طلبکار کالایی را از وی خریداری می کند. در این مواقع اگر افراد کالای مربوطه را در ازای بدهی خود دریافت کنند، معالمه مورد نظر نیز تهاتر بوده و در پی این معامله بدهی افراد به یکدیگر رفع خواهد شد.

انواع تهاتر

در شرایط حقوقی جامعه و قوانین موجود انواع تهاتر شامل موارد زیر می باشد:

 • تهاتـر قهری(قانونی): این نوع تهاتر با حکم قانون است و بدون ارادۀ طرفین حاصل می‌شود. اگر دین افراد به یکدیگر، از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نخواهند شد

 • تهاتـر قراردادی: در صورتی که شرائط تهاتـر قهری قابل اجرا نباشد، طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند که به این نوع از تهاتر، قراردادی گفته می شود.

 • تهاتـر قضائی: در مواردی که در اصل دین، میزان آن و یا در شرایط مربوطه اختلاف باشد، موضوع در دادگاه بررسی شده و با رای دادگاه تهاتر انجام می شود.

شرایط تهاتر

 • موضوع تهاتر باید قانونی و مطابق با شرع اسلام باشد.

 • مقدار بدهی در این قرارداد دو طرفه باید یکسان باشد اما اگر بدهی یکی از طرفین بیشتر از دیگری باشد میزان بدهی باید ساقط شده و باقی مانده به فردی که طلب بیشتری دارد پرداخت گردد.

 • رضایت طرفین قرارداد در تهاتر شرط است.

 • دو طرف قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و از صلاحیت لازم برخوردار باشند. انجام تهاتر با افراد صغیر و محجورین امکان پذیر نیست.

 • عقد چنین قراردادی باید توسط افرادی انجام شود که از شایستگی لازم جهت انجام آن برخوردار باشند.

 • در این قرارداد مقدار بدهی و جنس باید برابر باشد.

 •  بدهی طرفین باید بر اساس شرایط قانونی باشد در غیر این صورت امکان انجام تهاتر وجود نخواهد داشت.

شرایط لازم برای تهاتر قهری

تهاتر قهری نیز دارای شرایطی مشخص می باشد که بایستی حتما رعایت شود. در صورت عدم وجود این شرایط تهاتر مربوطه قهری نخواهد بود.

 • جنس دو دین مثل همدیگر باشد، مثلاً هر دو پول و یا زمین باشند.

 • دو شخص در برابر همدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار.

 • بدهی بین دو طرف اگر میزانی پول در ازای کالای دیگری مثل فرش باشد، تهاتر اتفاق نمی افتد. چرا که باید موضوع دو دِین کلی باشد.

 • زمان پرداخت بدهی و طلب یکی باشد.

 • مکان پرداخت دو دین یکسان باشد، یعنی تهاتر بین زمین در شمال و تهران امکانپذیر نیست.

 • هر دو دین آزاد باشند و یکی از آن ها به نفع دیگری قبلاً بازداشت نشده باشد.

تهاتر ملک و شرایط مربوط به آن

اما در حال حاضر شاهد افزایش معاملاتی از این دست در بازار مسکن هستیم. به طوری که افراد، ملک یا واحد مسکونی یا تجاری خود را با زمین، ملک کلنگی و یا مصالح ساختمانی معاوضه می کنند. به سبب شرایط حاکم بر بازار مسکن، این نوع معاملات بسیار مورد توجه سازندگان و انبوه سازان می باشد. به این صورت که سازندگان از افراد زمین و یا مصالح ساختمانی را دریافت کرده و پس از اجرای مراحل ساخت در قبال این بدهی به وجود آمده، از ساختمان احداث شده طلب فرد را پرداخت می کنند. به این روش هم کار سازندگان متوقف نشده و همچنین طرف دیگر معامله صاحب ملک و سرمایه ای خواهد شد.

توجه داشته باشید:

با توجه به تعاریف صورت گرفته تهاتر برای رفع دین انجام می گیرد. حال اگر در این میان مورد تهاتر ملک باشد، یا به عبارتی دو ملک با هم تعویض شود این معامله با توجه به شرایط، تابع قوانین مربوط به معاوضه و یا بیع خواهد بود. به طوری که اگر دو ملک با یکدیگر معامله شوند، این معامله معاوضه نام گرفته و اگر یکی از طرفین در قبال ملک دریافتی، پول پرداخت کند معامله بیع نام خواهد داشت و هر کدام از این موارد شامل قوانین خاص خود خواهد بود

 • اگر تهاتر بین واحدهای ساختمانی با زمین کلنگی انجام شود، معاوضه نامیده می شود.

 • اختلاف در زمان و محل پرداخت بدهی مانع وقوع تهاتر املاک است اما در شرایطی مشخص و با توافقات انجام گرفته میان طرفین قابل انجام خواهد بود.

 • خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن در معاوضه قابل استفاده نیست.

 • در معاوضه حق شفعه ایجاد نمی‌شود.
   

  نکاتی پیرامون تهاتر مصالح ساختمانی

 • هیچ پرداخت نقدی در تهاتر صورت نمی گیرد اما دو طرف نسبت به یکدیگر متعهد هستند.

 • تهاتر مصالح ساختمانی برای هر دو طرف معامله یعنی سازندگان و تولیدکنندگان مصالح سودآور خواهد بود

 • تهاتر ساختمان برای پروژه های بزرگ مناسب است.

 • در تهاتر مصالح ساختمنای ابتدای امر قیمت واحد و ساختمان مورد معامله توسط کارشناس تعیین شده و سپس بر اساس آن تولیدکنندگان، مواد و مصالح مربوطه را در اختیار سازنده قرار می دهند.

 • تولیدکنندگان بایستی ابتدای امر با هزینه خود مصالح را تامین کنند.

 • در این تهاتر، هم زمانی برای رفع دین، امکان پذیر نخواهد بود. چرا که سازنده برای تحویل ساختمان نیاز به زمان خواهد داشت.

 • در صورت وجود اختلاف نطر میان طرفین برای زمان و مکان پرداخت، انجام تهاتر امکان پذیر نخواهد بود.

 • تهاتر یکی از محکم ترین معاملات می باشد که تضمین پرداخت در آن بسیار بالا است.

مزایای تهاتر مصالح ساختمانی

تهاتر برای سازندگان و تولیدکنندگان معامله مناسب خواهد بود تا بتوانند در پی آن علاوه بر رونق کسب و کار خود به دنبال سود و افزایش سرمایه باشند. در مجموع برای این نوع تهاتر می توان مزایای زیر را یادآور شد:

 • تهاتر مصالح ساختمانی برای هر دو سمت معامله سودآور است.

 • هر دو طرف به راحتی هم کسب و کار خود را رونق می بخشند و همچنین سودی مناسب عاید آن ها خواهد شد.

 • فروش واحدهای ساختمانی و یا حجم بالای مصالح در این روش راحت تر می باشد.

 • نیاز به پول نقد در این نوع معامله و سرمایه گذاری رفع شده است.

 • تهاتر ساختمانی روشی بسیار مناسب برای رونق بخش ساخت و ساز مسکن می باشد

 • ضمانت معامله بسیار بالا می باشد.

 • این نوع معامله در هر مرحله از کار ساخت امکان پذیر خواهد بود و بسیار برای سازندگان کمک کننده می باشد.

 

تهاتر یا مبادله پایاپای چیست؟ آیا این سبک از معامله هنوز هم کارایی دارد؟

پول، مفهومی است که در هر زمان، شکل خاصی به خودش می‌گیرد؛ مثلاً گاهی پشت ظاهر درخشان سکه‌های طلا و شمش‌های نقره، در پس اعتبار یک‌تکه کاغذ، در عمق سیاهی نفت، شیرینی شکر و عطر دل‌انگیز قهوه پنهان می‌شود. وقتی پول را از آن شکل مرسوم کاغذی بیرون بکشیم، مفهوم‌های جانبی دیگری در کنارش ظاهر می‌شوند. یکی از این مفهوم‌های جالب «تهاتر» است. در این مقاله از خانه سرمایه به سراغ تهاتر می‌رویم. با ما همراه باشید.

رابرت کیوساکی
در تجارت و سرمایه‌گذاری به دنبال معامله‌های جدید بگردید. برخلاف جریان آب اما هوشمندانه شنا کنید.

تهاتر به چه معنا است؟

تهاتر یا «Barter» نوعی معامله است که در آن فرد در مقابل کالایی که به دیگری تحویل می‌دهد، یک کالای دیگر دریافت می‌کند. دکتر «سید مرتضی قاسم‌زاده» در کتاب حقوق‌مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات» تهاتر را این‌گونه تعریف می‌کند«برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تااندازه‌ای که باهم برابری کنند، تهاتر نام دارد.» در تعریف دقیق‌تر می‌توان گفت که تهاتر، معامله‌ای بدون استفاده از ابزار مبادله است. بد نیست نگاهی به معنای ابزار مبادله بیندازیم»«ابزار مبادله» یا «Medium of Exchange» مفهومی است که حتی در نبود شکل رایج پول، کار پول را انجام می‌دهد. اگر کمی در مفهوم پول دقیق‌تر شویم، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری یاد کنیم که به وسیله مردم برای انجام معامله‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما درنهایت ما از پول برای خرید ارزش چیزها استفاده می‌کنیم؛ مثلاً با پول، گوشت و نان و برنج می‌خریم چون در پی دریافت ارزش مواد غذایی هستیم یا با آن زمین و خانه می‌خریم چون در پی یافتن ارزش آرامش و سرپناه هستیم. اگر از این منظر به پول نگاه کنیم درمی‌یابیم که اصطلاح ابزار مبادله، واقعاً برازنده آن است؛ اما فقط پول کاغذی نیست که می‌تواند نقش ابزار مبادله را بازی کند. درواقع هر چیزی که کمیاب باشد، جای زیاد نگیرد، تقاضا برای آن وجود داشته باشد و قابل وزن کردن یا قابل‌شمارش باشد می‌تواند نقش پول را بازی کند؛ مثلاً در یک دوره از گذشته، نمک این ارزش را به دوش می‌کشید و مردم در مقابل دادن کالاهای خود، نمک دریافت می‌کردند. از آن‌طرف برای خرید چیزهای موردنیازشان هم نمک می‌پرداختند. اگر سر این نخ را بگیریم شاید بتوانیم آن را به پول‌های دیجیتال وصل کنیم. هم‌اکنون در برخی از کشورهایی که استخراج ارزهای دیجیتال رایج و قانونی است، تعدادی از فروشگاه‌ها در مقابل کالاهای خود، ارز دیجیتال را می‌پذیرند. شاید بانک‌های بزرگ جهانی هنوز در گیرودار ارزش‌گذاری این مفهوم‌های تازه‌وارد در حال تقلا باشند اما این ابزار‌های مبادله نادیدنی، کم‌کم رنگ و بو و مفهوم پول‌های رایج را به خود می‌گیرند.

به دنبال تهاتر در کوچه و بازار

«تاخت زدن» و «یِر به یِر کردن» نمونه‌هایی از اصطلاح‌های عامیانه برای توضیح معامله‌های تهاتری هستند.

آیا معامله‌های تهاتری هنوز هم زنده هستند؟

برخلاف اسم نه چندان آشنای تهاتر برای مردم، اما قصه استفاده از آن بسیار رایج‌تر از پول است. از یک کودک خردسال گرفته تا شرکت‌های بسیار بزرگ همگی با استفاده از تهاتر، معامله‌های سودمندی انجام می‌دهند. وقتی معامله‌های تهاتری در مقیاسی کوچک صورت بگیرند به آن‌ها میکرو بارتر (Micro barter) یا خرده تهاتر گفته می‌شود. اجازه بدهید چند نمونه از این معامله‌های تهاتری را باهم بررسی کنیم:

 • وقتی کودکان اسباب‌بازی‌های خود را باهم عوض می‌کنند، به شکلی ساده و بدون هیچ آموزشی، یکی از پایه‌های اقتصادی را به صورت عملی تمرین می‌کنند. یا وقتی‌که نوجوان‌ها باهم قرار می‌گذراند تا در عوض حل کردن مسئله‌های ریاضی، برای طرف مقابل خوراکی بخرند بازهم از تهاتر استفاده کرده‌اند.

 • در فصل برداشت محصول، برخی از کارگرها در مقابل انجام کارشان مقداری از محصول را طلب می‌کنند.

 • بیشتر زنبوردارها در قبال خرید کندو به جای پول به فروشنده کندو‌ها، عسل می‌دهند.

 • شهرداری‌ها، هزینه صدور مجوز حفاری یا صدور پروانه ساختمانی برای شرکت توزیع برق را با هزینه انشعاب برق درخواستی تهاتر میکنند.

 • پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی عمرانی درازای انجام فعالیت‌های خود، زمین، مصالح ساختمانی، واحدهای تجاری یا مسکونی می‌گیرند.

 • بعضی کشورها در عوض فروش محصولات مهمشان مثل نفت از کشور دیگر کالاهای ضروری دریافت می‌کنند.

 • حتی نظر دادن و بحث کردن را هم می‌توان شکلی از تهاتر اطلاعات در نظر گرفت.

چرا تهاتر ایجاد شد؟

مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در هر دوره زمانی به علت‌های خاصی به سمت معامله‌های تهاتری روی می‌آورند. برخی از مهم‌ترین علت‌های شکل‌گیری این مبادله پایاپای را باهم می‌خوانیم:

 • کاهش نقدینگی

وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی، هم با کاهش نقدینگی مواجه شده باشد و هم به کالا یا خدمات طرف مقابل نیاز زیادی داشته باشد، به سمت تهاتر می‌رود. در معامله‌های خرده تهاتری، سهم تبادل خدمات بسیار بیشتر از سهم تبادل کالاهای فیزیکی است. اجازه بدهید مثالی در این‌باره بزنیم. تصور کنید که شما صاحب رستوران هستید و یک شرکت تبلیغاتی ۱۵ میز رستورانتان را برای ضیافت شام کارمندانش رزرو می‌کند. اگر شما در عوض ارائه خدمات شام به کارمندان آن شرکت از مسئول آن‌ها بخواهید که رستورانتان را تبلیغ کند، هم از خدمات شرکت تبلیغاتی بهره برده‌اید و هم آن مسئول از پرداخت هزینه شام کارمندانش نجات پیدا می‌کند. جالب است بدانید که حجم معامله‌های تهاتری در شرکت‌های کوچک با شتاب زیادی رو به افزایش است.

 • تحریم‌ها

تحریم، برای ما ایرانی‌ها به واژه‌ای تلخ و آشنا تبدیل‌شده است. در این بین، شرکت‌های بین‌المللی و دولتی که در خط مقدم تحریم‌های سیاسی_تجاری قرار دارند برای ادامه بقای خود به تهاتر روی‌ می‌آورند؛ مثلاً ما در عوض صادر کرد نفت به چین و روسیه از آن‌ها کالاهای ضروری و غیرضروری گرفتیم. البته ایران در این نمونه تنها نیست و کشورهای مختلف جهان به بهانه‌های گوناگون یکدیگر را تحریم می‌کنند. نمونه جالبی از تهاتر در اثر تحریم را می‌توان در تاریخ شرکت مرسدس بنز مشاهده کرد. در سال ۱۹۹۴ این شرکت به دلیل تحریم‌های موجود در کشور اکوادور نتوانست از روش معمولی برای صادرات محصولاتش استفاده کند. به همین دلیل درازای صادرات اتوبوس‌های بنز خود از اکوادور موز گرفت! نکته‌ای که باید مدنظر قرار بدهیم این است که معامله‌های تهاتری زمانی افزایش پیدا می‌کنند که ارزش تهاتر در مقابل معامله‌های معمولی بسیار بیشتر باشد.

 • تلاش برای رفع نیاز نه سود

در بسیاری از موارد، هدف از انجام معامله‌ها برطرف کردن نیاز است و پای پول در میان نیست. تصور کنید شما مجبور به انجام کاری می‌شوید که از آن دل‌خوشی ندارید و هیچ راهی هم برای انجام ندادن آن وجود ندارد. در همین حال، گوشی موبایل یکی از اطرافیانتان می‌شکند. شما هم با او قرار می‌گذارید که در عوض انجام آن کار، برایش یک گوشی نو می‌خرید. در این حالت، مسئله اصلاً پول نبوده و شما به دنبال کسب سود بیشتر از این معامله نبودید. بلکه فقط می‌خواستید نیاز خود را برطرف کنید و کاری که دوست نداشتید اما مجبور به انجام آن بودید را به شکلی انجام دهید.

 • فرار مالیاتی

مالیات نیز یکی از سوژه‌های مهم برای تغییر جهت معنادار شخص‌های حقیقی و حقوقی به سمت معامله‌های بارتری به شمار می‌رود.

 • محدودیت شبکه بانکی یکپارچه جهانی

در بسیاری از کشو‌رهای کمتر توسعه‌یافته یا درحال توسعه، افراد حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند به آسانی در بانک‌های معتبر جهانی حساب باز کنند. همین محدودیت می‌تواند به شکل یک سد معاملاتی، مانع از گسترش و حتی ادامه حیات شرکت‌ها شود. امکان انجام تهاتر از طریق اینترنت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این محدودیت‌ها را برطرف کند.

مشکلاتی که گریبان معامله‌های تهاتری را گرفته‌اند

هر مفهومی جنبه‌های مثبت و منفی خاص خودش را داردتهاتر نیز از این ماجرا مستثنا نیست. آگاهی داشتن از نقطه‌های ضعف معامله‌های بارتری به ما کمک می‌کند تا با چشمانی باز به سمت انجام این معامله‌ها برویم.

 • مشخص نبودن قیمت اصلی کالاهای مورد تهاتر

در معامله‌های بارتری، تقریباًهمه چیز بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد. به همین دلیل، ارزش واقعی کالا یا خدمات قریباً ارزش کالاها قابل تخمین هستند اما این خدمات است که نمی‌توان ارزش دقیقی روی آن‌ها گذاشت مشخص نمی‌شود. این ابهام می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای طرفین معامله ایجاد کند؛ مثلاً شاید یکی از طرفین بعد از انجام خدماتش یا ارائه کالای خود به طرف مقابل، احساس کند که معامله انجام‌شده اصلاً عادلانه نبوده یا کسی به او پیشنهاد بسیار بهتری بدهد. باوجود آنکه در تهاتر، پول، واسطه مبادله نیست ولی همچنان می‌تواند به عنوان مبنای ارزش‌گذاری در نظر گرفته شود.

 • امنیت معامله‌های میکرو بارتری

مسئله امنیت در معامله‌های بارتری، مشکل دیگری است که در این‌جور معامله‌ها وجود دارد. مخصوصاً اگر حجم معامله‌ها خیلی کم یا خیلی زیاد باشد. وقتی معامله‌ها با استفاده از ابزارهای مبادله مثل پول صورت می‌گیرند، چون تمام شرایط بدون هیچ‌گونه ابهامی در قرارداد ذکر می‌شود درنتیجه معامله‌ها در بستری امن انجام می‌شوند؛ اما در معامله‌های بارتری، بحث اعتماد هر دو طرف مطرح می‌شود. اجازه بدهید با یک مثال این موضوع را روشن‌تر کنیم. تصور کنید که شما می‌خواهید لپ‌تاپ خود را با یک گوشی دست‌دوم اما برند، تهاتر کنید. در زمان معامله، هیچ‌یک از دو طرف نمی‌دانند که گوشی یا لپ‌تاپ موردنظر چه مشکلاتی دارد. البته در این‌جور مواقع معمولاً فرصت‌های تست این وسایل در نظر گرفته می‌شوند اما اگر حقه‌ای در کار باشد و قطعه‌ای از لپ‌تاپ به صورت موقت تعمیر شده باشد، بعد از گذشت دوره تست، طرف مقابل نمی‌تواند در این‌باره ادعایی کند. این مسئله، یکی از نقطه‌های ضعف معامله‌های بارتری است. البته مثالی که زدیم بسیار پیش‌پا افتاده به شمار می‌رود و در معامله‌های بزرگ، گاهی حجم خسارت، جبران‌ناپذیر خواهد بود. به کار بردن تکنولوژی می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد عالی برای افزایش امنیت معامله‌های بارتری در نظر گرفته شود. استفاده از قراردادهای هوشمند یا سازوکاری مشابه آنچه اکنون در خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌بینیم، می‌تواند امنیت این معامله‌ها را بسیار افزایش دهد. چون در قراردادهای هوشمند، امکان تغییر قرارداد، تقلب و سرباز زدن از شرط‌های پذیرفته‌شده در معامله به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست درنتیجه بدون یک واسطه حقیقی یعنی شخص سومی که هر دو طرف معامله به آن اعتماد دارند امنیت معامله به طور کامل برقرار می‌شود. البته این کار، نیازمند استفاده از دانش برنامه‌نویسی و ایده‌هایی خلاقانه برای در نظر گرفتن تمام جنبه‌های یک معامله است.

اولریش شامونی، نویسنده و کارگردان آلمانی
موفقیت موجب امنیت و امنیت باعث موفقیت می‌شود.

نکته‌های قوت تهاتر

در مقابل قدمت تهاتر، سیستم‌های مالی که اکنون آن‌ها را می‌شناسیم مفهوم‌هایی بسیار ساده به شمار می‌آیند. به همین دلیل، دانستن نکته‌های قوت این سیستم می‌تواند عمق آشنایی ما با تهاتر را افزایش دهد.

 • افزایش فعالیت‌های اقتصادی به شکل مبادله پایاپای

 

تهاتر این امکان را برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که کالاهای خود را به راحتی معامله کنند. درنتیجه هیچ جنسی روی دست صاحبش نمی‌ماند. به قول «پلوتوس» نمایشنامه‌نویس روم باستان، کالای خوب، حتی اگر مخفی باشد، به زودی خریدار خود را پیدا می‌کند.

 • انعطاف‌پذیری این معامله‌ها و سازگاری‌شان با خدمات اینترنتی

تهاتر به شکلی انعطاف‌پذیر با خدمات اینترنتی سازگاری دارد. معامله‌های تهاتری، نیمه تهاتری، تهاترهای چندجانبه و غیره، تنها نمونه‌هایی از پتانسیل معامله‌های بارتری هستند که می‌توان در بستر گسترده اینترنت از آن‌ها استفاده کرد.

 • عدم وجود ناظر و شخص سوم

در معامله‌های بارتری، نیازی به وجود بانک یا یک شخص سوم وجود ندارد. این ماجرا به شخص‌های حقیقی و حقوقی کمک می‌کند تا بدون آنکه اطلاعاتشان در دسترس بانک‌ها یا مؤسسات مالی قرار بگیرد، به فعالیت‌های تهاتری خود بپردازند.

 • فعالیت در یک سیستم برنده _ برنده

فاکتورهای مهم در تهاتر مثل حس رضایت درونی و اعتماد موجود بین طرف‌های معامله باعث ایجاد یک سیستم برنده_برنده می‌شود که در آن‌همه از معامله‌ای که انجام داده‌اند راضی هستند. چنین وضعیتی در مبادله‌های پولی بسیار کم اتفاق می‌افتد. وقتی به جای اصل کالا یا خدمات از ابزار مبادله استفاده می‌کنیم، در عوض تجربه احساس رضایت، اغلب مراقب هستیم تا سرمان کلاه نرود یا نگرانیم که نکند به خاطر بی‌خبری، فرصت انجام معامله‌ای ارزان‌تر را ازدست داده باشیم.

تهاتر، جایی در میان اقتصاد خاکستری

به علت قرار گرفتن معامله‌های تهاتری در اقتصاد خاکستری نمی‌توان به طور دقیق میزان رشد و اثرگذاری آن‌ها را در اقتصاد محاسبه کرد. اقتصاد خاکستری یا «Gray economy» همانطور که از نامش پیدا است، بخش مه‌آلود یا گاهی دودآلود و حتی خون‌آلود اقتصاد را تشکیل می‌دهد. این اقتصاد به دلیل شفاف نبودن آمار و ارقامش خارج از کنترل دولت‌ها است. البته فعالیت در این اقتصاد به معنای انجام کارهای غیرقانونی نیست؛ مثلاً دست‌فروشی شغلی است که در دسته اقتصاد خاکستری قرار می‌گیرد، چون درآمد ناشی از آن پایین است و شامل مالیات هم نمی‌شودتهاتر نیز به همین دلیل در شمار فعالیت‌های اقتصاد خاکستری قرار می‌گیرد. جنبه نادرست موجود در این اقتصاد به فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، تجارت اعضای بدن انسان و پول‌شویی‌های بزرگ برمی‌گردد که از حوصله این مقاله خارج است؛ اما علت‌های تقریباً یکسانی برای روی آوردن مردم به سمت اقتصاد خاکستری وجود دارد؛ مثلاً:

 • قوانین دست و پاگیر

 • مالیات‌های سنگین و غیرمعقول

 • پارتی‌بازی

 • بازارهای سنتی قوی (این مورد به خصوص در ایران بسیار پررنگ است؛ مثلاً بسیاری از فروشندگان محصولات محلی و سنتی، به جای عرضه محصولاتشان در بازار، آن‌ها را به مشتریان همیشگی و خاص خودشان می‌فروشند.)

شاید برایتان جالب باشد که بدانید از بین کشورهای جهان، دانمارک با نرخ ۲۸ درصد، بیشترین و گسترده‌ترین و کشور قبرس با نرخ کمتر از ۱۰ درصد، کمترین سهم از اقتصاد خاکستری را به خود اختصاص داد‌ه‌اند.

ردپای تهاتر در قانون

مبحث پنجم قانون مدنی ایران که شامل ماده‌های ۲۹۴ تا ۲۹۹ می‌شود به موضوع تهاتر اختصاص پیداکرده است. ماده‌های قانونی مربوط به تهاتر، زیرمجموعه سقوط تعهدات به شمار می‌روند؛ یعنی تهاتر باعث از بین رفتن تعهدات می‌شود.‌ باهم نگاهی به این ماده‌های قانونی می‌اندازیم:

 • ماده ۲۹۴ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

 • ماده ۲۹۵ تهاتر، قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع ترازی یعنی رضایت دو طرف معامله نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن‌واحد مدیون شدند هر دو دِین تااندازه‌ای که باهم معامله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بَری مُبرا، بی‌حساب می‌شوند.

 • نکته: واژه قهری در لغتنامه به معنای چیزی اجباری است؛ اما در اصطلاح حقوقی هر موضوعی، معامله‌ای یا قراردادی که خارج از اراده و اختیار باشد را در برمی‌گیرد. در این مورد می‌توان ضمان قهری را مثال زد؛ یعنی مسئولیتی مدنی که توسط قانون بر فرد تحمیل می‌شود و از اراده و اختیار او خارج است.

 • ماده ۲۹۶ تهاتر فقط در مورد دو دِینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه، ولو به اختلاف سبب؛ یعنی زمان و مکان پرداخت دِین و ایفای تعهد باید باهم یکسان باشند.

 • ماده ۲۹۷ اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

 • نکته: ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضمان را این‌گونه معنی می‌کند: «عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. در این حالت به فرد متعهد، ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند

 • ماده ۲۹۸ اگر فقط محل تأدیه یعنی محل ادای تعهد دِین‌ها مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 • ماده ۲۹۹ در مقابل حقوق ثابتِ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف‌شده باشد و مدیون بعد ازاین توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف‌شده امتناع کند.

نکته جالب در مورد تهاتر را می‌توانیم در ماده ۴۶۴ قانون مدنی پیدا کنیم. باوجود این‌که ماده گفته‌شده از مفهوم معاوضه صحبت می‌کند اما شباهت‌ جالبی در این میان وجود دارد. قانون‌گذار در این ماده می‌گوید: «معاوضه عقدی است که به موجب آن‌یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.» در نظر داشته باشید که تهاتر به صورت قهری اما معاوضه به صورت توافقی انجام می‌شود. با این حساب می‌توان این‌طور گفت که منظور از تهاتر، همان معاوضه است. از طرفی، تهاتر به معنای واقعی یک مبادله کالا به کالا نیست؛ مثلاً شما نمی‌توانید گوشی موبایل خود را با یک‌خانه ویلایی تهاتر کنید. بهترین اصطلاحی که می‌توان به تهاتر نسبت داد، مبادله پایاپای است؛ یعنی شما کالای خود را با کالایی تقریباهم جنس و هم ارزش مبادله می‌کنید.

امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی

طوری زندگی کن که بتوان هر عمل تو را به عنوان قانونی برای تمام جهان تعریف کرد.

چرا تهاتر کم‌رنگ است؟

معیار و سبک نگاه ما ارزش چیزهایی که در جهانمان قرار دارد را تعیین می‌کند. وقتی فیلتری از جنس پول روی چشمانمان بزنیم، هیچ‌چیزی غیر از آن در نظر ما ارزشمند به نظر نمی‌رسد؛ مثلاً فردی که زمین، محصولات کشاورزی، دام، مهارت ساخت صنایع‌دستی نفیس و امکان ایجاد ایستگاه‌های گردشگری را دارد اگر در نظرش فقط پول را به عنوان یک دارایی ارزشمند به حساب بیاورد، باوجود توانمندی، خود را فردی فقیر و شکست‌خورده تصور می‌کند. همین نگرش باعث می‌شود که معاملات تهاتری باوجود قدرتی که دارند، ضعیف و حتی بسیار کم‌رنگ به نظر برسند. نتیجه قرار دادن پول به عنوان محور تمام مبادله‌ها و معامله‌ها ساخت انسان‌هایی ناراضی، غمگین و افسرده است. چون به جای نگاه به داشته‌هایشان مدام در حال این فکر هستند که حساب بانکی‌شان پول چندانی ندارد. متأسفانه، عامل‌های زیادی، تعریف خوشبختی را به پول گره‌زده‌اند. البته منظور ما این نیست که بی‌پولی و زندگی در فقر مایه خوشبختی است. منظور این است که در بیشتر موارد از پول به عنوان یک ابزار برای به راه انداختن بازی‌های روانی استفاده فراوانی می‌شود. درصورتی که تهاتر، فضایی منصفانه و خلاقانه را برای مردم ایجاد می‌کند. وقتی هدف، برطرف کردن نیاز باشد، در بیشتر موارد می‌توان روی تهاتر، حسابی جداگانه باز کرد.

تهاتر و استارت آپ‌ها

تهاتر، هم به کمک استارت ‌آپ‌ها می‌آید و هم‌پتانسیل ایجاد استارت آپ‌ها را در خودش دارد. کمبود منابع مالی یکی از موضوع‌های نگران‌کننده برای مدیریت استارت آپ‌ها است. تهاتر با ایجاد ارزش بیشتر می‌تواند این مشکل را برطرف کند. علاوه بر این، ایجاد کسب و کار بر اساس معاملات تهاتری، موضوعی بسیار گسترده و ازنظر اقتصادی به صرفه‌ است. چون کالاها و خدمات زیادی همواره برای عده‌ای در حال کهنه شدن هستند درصورتی که عده‌ای دیگر به آن‌ها نیاز بسیاری دارند. اینجا است که بارتر می‌تواند به عنوان یک واسطه و مشکل‌گشا میدان‌داری کند.

نمونه سایت‌های تهاتری

بد نیست در این میان، نگاهی به چند سایت که درزمینه تهاتر فعالیت می‌کنند بیندازیم. بررسی این سایت‌های بارتری می‌تواند ایده‌های جالبی درزمینه تبدیل تهاتر به یک کسب و کار را در اختیار مدیران استارت آپی قراردهد.

 • Home Exchange

این وب‌سایت با بیش از ۴۰،۰۰۰ لیست در ۱۴۲ کشور جهان به شکلی قدرتمند، پیشنهاد استفاده از مکان‌های رایگان اقامتی در بیشتر دنیا را فراهم کرده است. تصور کنید که شما به دلیل‌های گوناگون می‌خواهید برای چند ماه در شهر دیگری اقامت داشته باشید. در این صورت با مشکلاتی مانند خالی مانده منزلتان و هزینه‌های سرسام‌آور اقامت در هتل رو به رو می‌شوید؛ اما اگر عضو این سایت باشید با پرداخت مبلغ ۹٫۹۵ دلار در هرماه می‌توانید خانه یا آپارتمان خود را با فرد دیگری که همین شرایط را دارد، به طور موقت تهاتر کنید. در این صورت، هم‌منزلتان خالی نمی‌ماند و هم دیگر لازم نیست پول زیادی را برای اقامت در هتل هزینه کنید. متأسفانه در میان ۱۴۲ کشوری که این سایت به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهد، جای ایران خالی است و این خالی بودن، نه باعث تأسف بلکه یک فرصت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کاری بر پایه تهاتر است.

 • SwapStyle

لباس، نشانه‌ای از طرز تفکر ما است. به همین دلیل عده زیادی از مردم جهان ترجیح می‌دهند، لباس‌هایشان را از میان بهترین برندها انتخاب کنند. در این میان، تعقیب کردن برندها یک مشکل اساسی را به همراه دارد و آن کاهش تنوع لباس‌ها است. وقتی مبلغ زیادی را برای خریدن یک پالتوی برند هزینه می‌کنید، دیگر نمی‌توانید به راحتی آن را دور بیندازید؛ اما اگر جایی وجود داشته باشد که افرادی مثل شما، لباس‌های برند خود را برای عوض کردن به اشتراک بگذارند چطور؟ با این کار، هم می‌توانید سبک برند پوشی خود را دنبال کنید و هم از تنوع برندهای دیگر لذت ببرید. این کاری است که طراح مد، امیلی چشر (Emily Chesher) انجام داد. او وب‌سایت SwapStyle را در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی کرد. در این وب‌سایت، لباس، کیف، کفش، لوازم جانبی، لوازم‌آرایشی و حتی وسایل مختلف برند از سراسر جهان، تهاتر می‌شوند. هزینه انجام معامله‌های تهاتری در این وب‌سایت کاملاً رایگان است.

 • thredUP

والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند، برای کودکشان لباس‌های رنگارنگ می‌خرند. کودکان رشد می‌کنند و خیلی سریع بزرگ می‌شوند اما انبوهی از لباس‌های آن‌ها بدون استفاده روی‌هم تلنبار می‌شودthredUP یک وب‌سایت فروشگاهی برای والدین است تا آن‌ها با والدینی که بچه‌هایشان در سنین مختلف هستند، لباس و اسباب‌بازی‌های کودکان خود را عوض کنند. به این‌ترتیب نه تنها کالاهای خوب از بین نمی‌روند یا در انباری‌ها خاک نمی‌خورند، بلکه والدین می‌توانند در هزینه‌هایشان به شکلی اساسی صرفه‌جویی کنند. میزان حق عضویت در این فروشگاه، ۵ دلار و ثبت‌نام برای عموم آزاد است.

 • PaperBack Swap

کتا‌ب‌های زیادی در کتابخانه‌های خانگی در حال خاک خوردن هستند. از آن‌طرف، هرکدام از ما دوست داریم کتاب‌های جدیدی تهیه کنیم اما هزینه خرید برخی از کتاب‌ها بسیار بالا است. با عضویت در سایت PaperBack Swap می‌توانید مشخصات کتاب‌هایی که دیگر به آن‌ها نیازی ندارید را وارد کرده و کتاب موردنظر خود را هم درخواست بدهید. به این‌ترتیب قادر خواهید بود تا کتاب خود را به صورت کاملاً رایگان با فرد دیگری تهاتر کنید. درنتیجه، هم شما به کتاب موردنظرتان می‌رسید و هم درختان کمتری به خاطر تهیه کتاب‌های کاغذی قطع می‌شوند.

 • SharedEarth

برخی از ایده‌های تهاتری بسیار جالب و کاملاً ساده هستند. مثل ایده‌ای که پشت سایت رایگان SharedEarth نهفته است. تصور کنید که شما به کاشت محصولات کشاورزی علاقه زیادی دارید اما از پس هزینه خرید زمین کشاورزی برنمی‌آیید. از آن‌طرف، افرادی هستند که زمین کشاورزی دارند اما علاقه‌ای به کشاورزی ندارند. این سایت، هر دو گروه را به هم متصل می‌کند و از تهاتر به خوبی بهره می‌برد. به این‌ترتیب که صاحب زمین به شما اجازه استفاده و کاشت را می‌دهد اما در عوض شما نیز مقداری از محصول نهایی خود را به او می‌دهید؛ یعنی یک معامله منصفانه و بدون پول، یک تهاتر واقعی. در ایران نیز اپلیکیشن و وب‌سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور تا حدودی به انجام معامله‌های تهاتری پرداخته‌اند.

تیم کوک، هفتمین مدیرعامل شرکت اپل

بعضی‌ها خلاقیت را به عنوان نوعی تغییر می‌بینند، ولی ما هیچ‌وقت به خلاقیت این‌گونه نگاه نکردیم. ازنظر ما، خلاقیت به معنی بهتر کردن چیزها است.

تهاتر به کدام سمت پیش می‌رود؟

حجم معاملات خرده تهاتری در آینده افزایش پیدا می‌کند. شاید این پیش‌بینی به علت رفتار کشورها باهم، وجود تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، افزایش تورم، کاهش نقدینگی و افزایش هوشمندی مردم به حقیقت تبدیل شود. باوجود اپلیکیشن‌های موبایل و سایت‌های مبادله‌ای این امکان در اختیار همه افراد جامعه قرار می‌گیرد تا به عنوان فروشنده و عرضه‌کننده کالا و خدماتشان حضوری جدی در بازار داشته باشند. آینده تهاتر و بهبود وضعیت اقتصاد نیازمند مهاجرت افکار اقتصاددان‌ها به سمت ارزشمندی حقیقی کالاها است. نباید بگذاریم ابزارهای مبادله‌ای مثل پول که زمانی برای پرداختن ارزش کالا ساخته‌شده بودند خود به تنهایی کالایی ارزشمند به شمار روند. به قول رابرت کیوساکی، پول واقعی نیست؛ پول فقط نوعی توافق بین انسان‌ها است.

و اما تهاتر در شرکت مژده پرگاس دنیز بازرگانان جم :

این شرکت با توجه به روابط اقتصادی حاکم بر جهان، فقط به صورت بارتر ،آن هم در ازای دریافت ضایعات فولاد و آهن گزینه های ذیل را واگذار می نماید :

  1. فولاد و آهن نو .

  2. مصالح ساختمانی .

  3. لوازم و تجهیزات ساختمانی .

  4. خدمات فنی و مهندسی ساختمان .

  5. هر نوع مواد غذایی .

خلاصه‌ای از آنچه با هم گفتیم:

 • تهاتر نوعی مبادله است که در آن دو طرف معامله کالاهای خود را بدون هزینه کردن باهم مبادله می‌کنند. در حقیقت، پول در معامله‌های بارتری نقشی ندارد.

 • تهاتر، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و در بخش‌های جزئی زندگی مردم حضور دارد. به معامله‌های تهاتری کوچک در اصطلاح، خرده تهاتر می‌گویند.

 • عواملی مانند کاهش نقدینگی، وجود تحریم‌ها، رفع نیاز و فرار مالیاتی زمینه‌ساز ایجاد معامله‌های بارتری در قرن ۲۱ هستند.

 • مشخص نبودن قیمت اصلی کالاهای مورد بارتر و مسئله امنیت معامله‌ها از مشکلات معامله‌های تهاتری به شمار می‌روند.

 • نکته‌های قوت تهاتر را می‌توان در افزایش فعالیت‌های اقتصادی به شکل مبادله پایاپای، انعطاف‌پذیری معامله‌ها، سازگاری‌شان با خدمات اینترنتی، عدم نیاز به وجود ناظر سوم و فعالیت در یک سیستم برنده_برنده برشمرد.

 • نمی‌توان به آسانی میزان دقیق اثرگذاری معامله‌های تهاتری را ردیابی کرد. چون این معامله‌ها شامل بخش غیر شفاف اقتصاد یعنی اقتصاد خاکستری می‌شوند.

 • مبحث پنجم قانون مدنی از ماده‌های ۲۹۴ تا ۲۹۹ در مورد معامله‌های تهاتری است. مطالعه این بخش می‌تواند از مشکلات قانونی این مبادله‌ها به خصوص، مبادله‌های بزرگ بکاهد.

 • دیکته کردن این موضوع که پول، تنها معیار واقعی ارزش‌گذاری کالاها و موفقیت انسان‌ها است، باعث شده که معامله‌های تهاتری در هاله‌ای از کم‌توجهی قرار بگیرند.

 • تهاتر می‌تواند مشکلات کمبود نقدینگی استارت آپ‌ها را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

 • وب‌سایت‌های زیادی در جهان به طور خاص تنها به انجام معامله‌های تهاتری می‌پردازند. دنبال کردن سازوکار آن‌ها می‌تواند ایده‌های استارت آپی جدیدی را در اختیارمان قرار دهد.

بیایید با تهاتر، نیرنگ های سیاست را از اقتصاد جدا کرده و دنیا را آبی ببینیم